Turun Seudun Sukututkijat ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Turun seudun sukututkijat ry, ruotsiksi Åbonejdens släktforskare rf. Yhdistyksen kotikunta on Turku. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä käytetään suomen kieltä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suku-ja henkilöhistoriallista tutkimusta Turun seudulla, toimia Turun seudun sukututkijoiden yhdyssiteenä sekä ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin yhdistyksiin. Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu-, esitelmä-, neuvonta-, koulutus-, opintomatka-ja näyttelytoimintaa. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi myös harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseniltä peritään syyskokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan. Yhdistyksen yleinen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen ansioituneen jäsenen, joka tällöin vapautuu jäsenmaksuvelvoitteesta.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 5 mutta enintään 7 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että heistä on vuorovuosina erovuorossa joko puheenjohtaja ja kolme jäsentä tai neljä jäsentä. Äänten mennessä vaalissa tasan ratkaisee arpa. Jos hallituksen jäsenen paikka jää kesken toimikauden avoimeksi, valitaan uusi jäsen seuraavassa sääntömääräisessä tai ylimääräisessä kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta tarpeelliset toimihenkilöt.

Yhdistyksen hallitus voi perustaa alaisuudessaan toimivia jaostoja tai toimikunta, jotka toteuttavat esim. seuraavanlaista toimintaa:
a) kuukausikokoukset
b) tieteellisten esitelmien, seminaarien ja ekskursioiden järjestäminen sekä yhteydenpito muihin alan toimijoihin kotimaassa ja ulkomailla
c) yhdistyksen lehti ja muu julkaisutoiminta d) opastus-ja neuvontapalvelut sekä opintopiiri-ja kurssitoiminta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi myös antaa nimenkirjoitusoikeuden määrätylle henkilölle.

Yhdistyksen toiminta-ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja hänellä varahenkilö.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä se kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen jäsenlehdessä.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa b) esitetään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan (tai tilintarkastajan) lausunto c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä d) käsitellään muut mahdolliset asiat.
10§
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain viimeistään joulukuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa b) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle c) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö d) määrätään jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi e) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle, sekä f) käsitellään muut mahdolliset asiat.
11§
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteää omaisuutta.
12§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisestatai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Sääntömuutokset on vahvistettu syyskokouksessa 2016 sekä Patentti-ja rekisterihallituksessa 27.12.2016